SOSYAL MEDYA HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

Amaç : Bu sözleşme Müşteri-Karadeniz SOFT ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sözleşmenin tarafları:
………………. adresinde mukim …………………………… (Müşteri olarak anılacaktır)
Atatürk Mah. Sadri Artunç Cad. No 42 Daire 3 adresinde mukim Karadeniz SOFT olarak anılacaktır

 1. Konu ve Kapsam:
  Müşteri’nin marka tanıtımı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları,  üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.
 2. Tarafların Yükümlülükleri:
  Karadeniz SOFT, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Müşteri ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Müşteri’nin onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı ürün ve hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı;

Müşteri ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Karadeniz SOFT ile her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Karadeniz SOFT’ni tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.

 1. Tanıtıma Güvenin Sağlanması:
  Müşteri, ürün veya hizmeti hakkında Karadeniz SOFT’a her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Karadeniz SOFT da bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve marka içeriği üretir.
 2. Gizlilik:
  Karadeniz SOFT,  Müşteri’den aldığı ve/veya Müşteri adına yürütülen ve karşılığı Müşterice ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Müşterinin izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Müşteri isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüdü Karadeniz SOFT aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

Aynı şekilde, Müşteri de Karadeniz SOFT tarafından kendisine sunulan içerik, konsepti, metni, tasarımı, yazılımı ve ajans tarafından üretilen içeriği, tüm bu şekildeki yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle Karadeniz SOFT’un onayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder.

 1. Ajans Hizmetleri:

5.1 Sosyal Medya Yönetimi;
(a) Müşteri’nin, işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.

(b)  Müşterinin markasına ait başta Facebook, Twitter, İnstagram mecraları olmak üzere, bununla sınırlı kalmayıp Youtube mecralarına yönelik üretilen tüm içeriklerin yönetilmesini,

Marka birimleri tarafından temin edilecek olan ham içeriklerin derlenerek, sosyal medyaya uygun özgün içeriklerin oluşturulmasını,

Ayın 30 gününü kapsayacak şekilde aylık en az 8 içeriğin üretilmesi ve paylaşılmasını kapsamaktadır.

Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple marka ekiplerinden firmamıza iletilecek olan materyallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu ve kalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemede yüksek önem taşımaktadır.

(c) Karadeniz SOFT madde 5(b)’de belirtilen takibi gerçekleştirirken bir yandan da Müşteri ve Müşterinin ürünlerine gösterilen ilgiye ilişkin olmak üzere Müşterinin talep edeceği zaman aralıklarında ölçümleme yapar; yapmış olduğu ölçümleri rapor halinde müşteriye sunar.

 1. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme:
  5’inci maddede belirtilen hizmetler ve işler Müşterinin onayı olmadan başlatılamaz.

(1) Onay :
Karadeniz SOFT, bir kampanya için müşterinin genel onayını aldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri özel onaya sunar.

Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronik posta haberleşmesi ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyit edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde Müşterice onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.

(2) Yetki:
(a) Baskılı işlerde metin, tasarım ve tasarım bedelinin onaylanması, Karadeniz SOFT’a, orijinal hazırlama ve ilgili çalışmaları yapma (foto çekimi vb.) konusunda yetki verir. Orijinalin ve tahmini üretim maliyetinin onaylanması ise baskıya geçme yetkisini kazandırır.
(b) Televizyon, sinema ve radyo senaryolarının tahmini film program yapım maliyeti ile birlikte onaylanması, Karadeniz SOFT’a, yapım kontratları ve oyuncularla sözleşme yetkisini, ses kaydı ile birlikte filmlerin ve yayın programının onaylanması ise onların yayın yetkisini verir.
(c)Basın kampanyalarının mecralardaki yayın programının, maliyet tahminlerinin ve ilânların onaylanması ile Karadeniz SOFT ilgili mecralarda yer ayırtma ve ilânların yayınlanması konusunda gerekli düzenlemeleri yapma yetkisini kazanır. Karadeniz SOFT, mecra tarifeleri veya koşullarında yayın organlarınca yapılan herhangi bir değişikliği müşteriye zamanında bildirir.
(d) Müşterinin metin veya  tasarım veya fikirlere onay vermesi durumunda Karadeniz SOFT’un bu metin veya tasarım veya fikirleri dijital medya kanallarında yayınlama yetkisi olacaktır.

Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları müşteri tarafından bu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Karadeniz SOFT’a yazılı olarak bildirilir. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde Karadeniz SOFT sorumlu tutulmaz.

(3)Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar:
Müşteri, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda, yayından 2 (iki) gün öncesine kadar, değişiklik, düzeltme  isteğinde bulunabilir . Bu durumda Karadeniz SOFT, mecralar ve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, bu isteği yerine getirmeye çalışır.

Düzeltme nedeni Karadeniz SOFT’nden veya Karadeniz SOFT’nin bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya Karadeniz SOFT açısından mücbir bir sebebe dayanıyorsa, müşteri, ajansın üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder.

Müşteri, yukarıda belirtilen gerekçelerle yapılan düzeltmelerden doğan harcama ve yükümlülüklerle ilgili olarak, ayrıca ajans hizmet payı öder.

 1. Karadeniz SOFT Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması:

(A) Müşterinin, Karadeniz SOFT’a madde 5.1’deki hizmetlerinin karşılığı olarak aylık ödeyeceği tutarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Hizmet                                    Tutar                                                  Taahhüt

Sosyal Medya Yönetimi          500TL                                                 1 ay

Sosyal Medya Yönetimi          400TL                                                3 ay

Sosyal Medya Yönetimi          300TL                                                6 ay

Sosyal Medya Yönetimi          200TL                                                 12 ay

ÖZEL ANLAŞMA İÇERİĞİ:

 

(B) Proje bazında ücret:

Tasarım, yazılım, aplikasyon, film yapımı, mobil uygulamalar, Sponsorluk, satış noktası tanıtımı, event organizasyonları, doğrudan postalama, pazarlama, tüketici ve satış promosyonları, tanıtımı tamamlayıcı diğer pazarlama ve iletişim faaliyetleri proje çalışması olarak değerlendirilebilecek olup proje çalışmaları tarafların mutabakatları ile işbu Sözleşme ekinde ayrıca fiyatlandırılacaktır.

(C) Komisyon uygulanmadan fatura edilecek giderler:
(a) Vergiler,
(b) Müşteri’nin işi için yapılan şehirlerarası ve yurt dışı seyahat giderleri.

 1. Ödemeler:

Madde 5.1 kapsamındaki ödemeleri madde 7 A’da yer alan tablodaki hesaplamaya uygun olarak her ayın ……. günü gerçekleştirilecektir.

Karadeniz SOFT, kendi hizmetini finanse eder, Müşterinin reklamını finanse etmez.

Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile Karadeniz SOFT tarafından mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşmada belirlenen ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir.

Yapım, satın alma, organizasyon vb. işlerde; gerek ana para gerek avans ödemelerinde yine Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile Karadeniz SOFT tarafından yapılmış anlaşmadaki ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir. Avanslar için ayrıca 6.1. Madde gereğince alınacak maliyet tahmini onayında belirtilmesi koşulu aranır.

Eğer taahüt’ten cayılmak istenirse müşteri bunu [email protected] eposta adresine yazılı olarak bildirmelidir.

Yapımı uzun süren işlerde kısmi fatura çıkarılabilir. Gelecek takvim yılına ertelenen işlerin içinde bulunulan yılda yapılan harcamalar yıl sonunda fatura edilir.

 1. Muhasebe Kayıtları:
  İşbu Sözleşme süresince;

            (a) Taraflar hesap mutabakatı sağlanması bakımından karşılıklı azami kolaylığı gösterir.

            (c) Müşteri tarafından Karadeniz SOFT’tan proje bazında hizmet talep edildiğinde, taraflar arasında işbu Sözleşme ekinde aksi kararlaştırılmadıkça, Karadeniz SOFT Müşteri’ye her haftanın Cuma günü fatura iletecektir. İşbu faturanın ödemesi ise takip eden Pazartesi günü Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir.

            (d) İşbu Sözleşme’nin madde 7(b)si kapsamında Müşteri tarafından Karadeniz SOFT’a komisyon ödemesi gerçekleştirilmesi durumunda Karadeniz SOFT Müşteri’ye ayrıca komisyon faturası düzenleyecektir.

 1. Malzemenin ve Bağlantıların Devri:
  Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki tanıtım malzemesi, Sözleşme’nin sona ermesini müteakip  Müşteri’ye iade edilir. Sözleşme’nin yürürlüğü süresince bu malzeme Karadeniz SOFT tarafından 1 (bir)  yıl saklanır, sonra tarafların mutabakatıyla imha edilebilir. Ayrıca, Sözleşme sona erdiğinde, cari hesap bakiyesinin Müşteri tarafından ödenmiş olması kaydıyla, mecralarda ayrılan yer veya süreler ile üçüncü şahıslara verilmiş olan siparişler, yapılmış bağlantılar ve anlaşmalar ile bunlardan doğan hak ve yükümlülüklerin devredilmesi konusunda Karadeniz SOFT her türlü işbirliğini taahhüt eder.
 2. Hakların Geçerliliği:
  Karadeniz SOFT’un Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, Müşteri’nin kullanımına açık olacaktır. Müşteri  bu mali hakları devralmak isterse Karadeniz SOFT ile ayrıca makul bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır.

Yukarıda anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar, FSEK’te belirlenen eser sahipliği ve yine FSEK’te belirlenen mali haklardır.

Karadeniz SOFT dışarıya yaptırdığı işlerde, varsa bu tür mali hakları, Müşteri’nin kullanımına sunmak üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür.

 1. Yasalar Karşısında Sorumluluk:
  Karadeniz SOFT’un bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur.
 2. Damga vergisi:

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.

 1. Deliller:

İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğabilecek ihtilafların halinde Karadeniz SOFT’un ticari defterleri kesin ve münhasır delil teşkil edecektir. İşbu madde delil anlaşması hükmündedir.

15.Tebligat:

Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilenler olup, adres değişikliği yek diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

 1. Sözleşme’nin Sona Erdirilmesi:
  İşbu Sözleşme’nin feshi durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür.

İşbu sözleşmenin maddelerine uymayarak sözleşmeyi fesheden müşteri taahütsüz satış fiyatı olan aylık 500₺’yi kullandığı ay kadar ödemek durumundadır. Yani taahhütlü satış fiyatından faydalanamaz. Ödediği ücret taahütsüz fiyattan düşürülüp kalan ücreti ödeme mecburiyetindedir.

Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara mahrum kalınan kazanç dahildir.

 1. Süre
  Bu sözleşme imza tarihi olan …./…./….. tarihinden itibaren sayıyla .., yazıyla ( ) ayı kapsar.
 2. Uyuşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Karabük Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatlarına dayalı olarak hazırlanan işbu
Sözleşme ……………….. tarihinde  18 (onsekiz) maddeden oluşmak üzere 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Ekler : Tarafların imza sirkülerleri.

MÜŞTERİ                                                                                                       Karadeniz SOFT