KARADENİZ SOFT – BİLİŞİM HİZMETLERİ

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

 1. TARAFLAR
 2. İŞVERENİN
Adı soyadı (Unvanı)Halil İbrahim Aykut
AdresiAtatürk Mah. Sadri Artunç Cad. no:42 Daire: 3

İŞÇİNİN

Adı soyadı:
T.C. Kimlik No:
Baba Adı:
Doğum yeri ve yılı:
İkamet adresi:
 1. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ:  İşverenin ofis sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren veya velinin göstereceği yerler.
 2. YAPILACAK İŞ:  Dijital ürün pazarlama

4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :  Bu iş sözleşmesi, …/…/…… tarihinde başlamış olup, belirsiz sürelidir.

 1. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: …./…../……..
 2. DENEME SÜRELERİ:  Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.
 3. a) İşçi, İş Sözleşmesi’nin 5. maddesinde yer alan işe başlama tarihi ile başlayan bir eğitim sürecine tabii tutulur. Bu eğitim süresince, işçi hiçbir hak ediş talep edemez.
 4. b) İşçi, İş Sözleşmesi’nin 5. maddesinde yer alan işe başlama tarihi ile başlayan eğitim süresince Sosyal Güvenlik Kurumu hakları bulunmayacağını bilir ve taahhüt eder.
 5. ÇALIŞMA SÜRELERİ: Haftalık çalışma süresi en çok 72 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.Ancak, 72 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:
 6. a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 12 saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.
 7. b) 72 saatlik haftalık normlar çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normlar çalışma süresi 72 saati aşamaz.c) Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir.d) İşçi bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.
 8. FAZLA ÇALIŞMA:  İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 12 saati aşmamak koşulu ile, yılda 300 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.Haftalık 72 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 72 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 72 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 72 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.
 9. TELAFİ ÇALIŞMASI:  Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 12 saati ve günde en fazla 4 saati aşamaz. tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.
10. ÜCRET: İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti …………….TL dir. İşçinin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine ödenir. Ancak işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.
11. ÜCRET ÖDEME ZAMANI: İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir neden olmadıkça, her ayın ücreti, ödeme gününde itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.
12. ÖZEL ŞARTLAR:a) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

b) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

c) İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.

d) İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.e) İşçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.

f) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

g) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

h) İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

i) İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

j) İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

k) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

l) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

m) Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterildiği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakem’e götürülür.

n) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.o) İşçi, şirket ve müşterilerin kişisel bilgileri ve kart bilgilerini hiçbir kurum, kuruluş ve şahıslar ile paylaşmamayı peşinen taahhüt eder) İşçi, kendisine tahsis edilen telefon, mobil hat, internet, bilgisayar ve diğer elektronik ürünleri kanun çerçevesinde kullanmayı; yasak, uygunsuz ve şahsi işler için kullanmamayı. İnternet üzerinden illegal; pornografik, bölücü ve uygunsuz kabul edilen sitelere girmemeyi taahhüt eder

r) İşçi, iş yeri ile ilişiği kesildikten itibaren 5 yıl süre ile çağrı merkezi ve Mikron Bilişim A.Ş. faaliyetleri kapsamında bulunan iş kollarını vergi mükellefi olarak yapmayacağını ve bu iş kollarında sektörlerde çalışmayacağını taahhüt eder. Aksi takdirde Karadeniz SOFT‘un belirlemiş olacağı tazminatı ödemeyi peşinen ödemeyi taahhüt eder.

s) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

 1. EĞİTİM SÜRECİ: 6. Maddede bahsi geçen eğitim süreci süresi 7 (yedi) gündür.
 2. İki sayfadan oluşan iş bubelirsiz süreli iş sözleşmesi, …../…./……….. tarihinden taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren işçiyi iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
İŞVEREN VEYA VEKİLİ

(Kaşe-İmza)

İŞÇİ

Adı Soyadı:

İmzası: